SOYOUZ TM-2 05.02.1987 Y. ROMANENKO A. LAVEYKINE

SOYOUZ TM-3 22.07.1987 A. VIKTORENKO A. ALEXANDROV M.

SOYOUZ TM-4 21.12.1987 V. TITOV M. MANAROV A. LEVTCHENKO

SOYOUZ TM-5 07.06.1988 A. SOLOVIEV V. SAVINYK A.

SOYOUZ TM-6 31.08.1988 V. LYAKHOV V. POLIAKOV M.

 SOYOUZ TM-7 26.11.1988 A. VOLKOV S. KRIKALEV J.L.

 SOYOUZ TM-8 05.09.1989 A. VIKTORENKO A. SEREBROV

SOYOUZ TM-911.02.1990 A. SOLOVIEV A. BALANDINE

SOYOUZ TM-10 01.08.1990 G. MANAKOV G. STREKALOV

SOYOUZ TM-11 02.12.1990 V. AFANASSIEV M. MANAROV T.

SOYOUZ TM-12 18.05.1991 A. ARTSEBARSKY S. KRIKALEV H. SHARMAN

SOYOUZ TM-13 02.10.1991 A. VOLKOV T. AUBAKIROV F.

SOYOUZ TM-14 10.03.1992 A. VIKTORENKO A. KALERI

SOYOUZ TM-15 27.07.1992 A. SOLOVIEV S. AVDEYEV M.

SOYOUZ TM-16 24.01.1993 G. MANAKOV A. POLECHTCHOUK

SOYOUZ TM-17 01.07.1993 V. TSIBLIEV A. SEREBROV J.P.

SOYOUZ TM-18 08.01.1994 V. AFANASSIEV V. POLIAKOV Y. OUSSACHEV

SOYOUZ TM-19 24.06.1994 Y. MALENCHENKO T. T. MOUSSABAIEV

SOYOUZ TM-20 03.10.1994 A. VIKTORENKO E. KONDAKOVA U. MERBOLD

SOYOUZ TM-21 01.03.1995 V. DEJOUROV G. STREKALOV N. THAGARD

MIR EO-19
(STS-71) 27.06.1995 A. SOLOVIEV N. BOUDARINE

SOYOUZ TM-22 03.09.1995 Y. GIDZENKO S. AVDEYEV T.

SOYOUZ TM-23 21.02.1996 Y. ONUFRIENKO Y. OUSSACHEV

SOYOUZ TM-24 17.08.1996 V. KORZUN A. KALERI C. ANDRE-DESHAYS

SOYOUZ TM-25 10.02.1997 V. TSIBLIEV A. LAZOUTKINE R. EWALD

SOYOUZ TM-26 05.08.1997 A. SOLOVIEV P. VINOGRADOV

SOYOUZ TM-27 29.01.1998 T. MOUSSABAIEV N. BOUDARINE
L. EYHARTS

SOYOUZ TM-28 13.08.1998 G. PADALKA S. ADVEYEV Y. BATOURINE

SOYOUZ TM-29 20.02.1999 V. AFANASSIEV J.P. HAIGNERE. BELLA

SOYOUZ TM-30 04.04.2000 S. ZALETINE A. KALERI

SOYOUZ TM-31 ISS 2/R 31.10.2000 Y. GIDZENKO S. KRIKALEV W. SHEPHERD

SOYOUZ TM-32 ISS 3S 28.04.2001 T. Y. BATOURINE D. TITO